Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: февруари 2012 – април 2016


Цел на проекта:

Увеличаване на проектната скорост на 160 km/h, модернизация по подсистеми и постигане на оперативна съвместимост


Обхват на дейностите:

Проект „Реконструкция и електрификация на железопътната линия Пловдив – Свиленград, Фаза 4.2. Реконструкция и електрификация на железопътната отсечка Харманли – Свиленград (от км 266+000 в междугарието Симеоновград – Харманли до км 297+750 в междугарието Свиленград – граница с Република Турция), включително гарите Харманли и Свиленград и всички гари и спирки между тях, с приблизителна дължина на железния път 34 км и рехабилитация и електрификация на железопътната линия Свиленград – граница с Република Гърция с приблизителна дължина 4 км” (Коридори IV и X - отклонение C) включва следните дейности:

  • Проучване и анализ на идейния проект;
  • Технически проект;
  • Работен проект;
  • Авторски надзор и екзекутивна документация.

В ролята на подизпълнител на Консорциум „Железопътна инфраструктура 2011“ за проектантски дейности в договор за проектиране и строителство (Жълта книга FIDIC), ТРАНСГЕО изпълни цялостно управление на процеса по проектиране, координация и изпълнение на проектантската дейност по договора, както и геодезическо осигуряване по време на строителството.

Акценти от проекта:
  • Проектиране и изграждане на 3 гари и 2 спирки, включително ремонт/изграждане на приемни здания и други сгради в районите им
  • Проектиране и изграждане на електрификацията на новоизградената инфраструктура и свързване на системите на контактната мрежа и захранването на границите на отсечката със системите на съседните прилежащи отсечки (включително с Република Гърция), включително необходимите за целта съоръжения;
  • Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с всякакви други инфраструктури и съоръжения на комуналното стопанство, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
  • Пълна рекултивация на старата железопътна линия след демонтажа;
  • Проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради.