Възложител: ПОРР Бау ГмБХ
Период на изпълнение: септември 2011 - юли 2016Обхват на проекта:
  • Създаване на РГО;
  • Геодезическа снимка на трасето в полоса необходима за проектиране и изработване на геодезически план;
  • Създаване на КККР за имотите на ДП НКЖИ;
  • Изработване на проекти по част вертикална планировка и трасировъчен план
  • Изработване на екзекутивна документация;
  • Техническа документация за уд. по чл.54а от ЗКИР;