Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: септември 2011 – март 2012


Цел на проекта:

Подновяване на съществуваща жп инфраструктура, укрепване на скални откоси.

Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на ДП „Транспортно строителство и възстановяване” за проектантска дейност в договор за инженеринг, ТРАНСГЕО изпълни следните дейност:
  • Управление на дейностите по проектирането;
  • Изработване и съгласуване на проектните части;
  • Контролни геодезически измервания по време на строителството;
  • Авторски надзор и изготвяне на екзекутивна документация.
Акценти от проекта:
  • Оптимизация в план и профил на съществуващото трасе, изследване за габарит в тунели №17 и 18;
  • Ремонт на съществуващите водоотводни съоръжения, надграждане на съществуващите подпорни стени, нов перон с навес на сп. Оселна;
  • Обрушване и замрежаване на скални откоси;