Възложител: ДП „Транспортно строителство и възстановяване”
Период на изпълнение: септември 2011 – ноември 2011

Обхват на проекта:
  • Създаване на РГО;
  • Геодезическа снимка на трасето в полоса необходима за проектиране и изработване на геодезически план;
  • Изработване на екзекутивна документация;
  • Изработване на част „Шенаж и репераж“.