Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: юли 2011- ноември 2016


Цел на проекта:

Увеличаване на проектната скорост на 160 km/h, модернизация по подсистеми и постигане на оперативна съвместимост.


Обхват на дейностите:

Договор за проектиране и строителство за изпълнение на следните дейности във фазата на проектиране:

  • Проучване и анализ на идейния проект;
  • Технически проект за модернизация;
  • Работен проект за модернизация;
  • Авторски надзор и екзекутивна документация.

В ролята на подизпълнител на PORR Bau GmbH за проектантски дейности в договор за проектиране и строителство, ТРАНСГЕО изпълни цялостно управление на процеса по проектиране, както и координиране и изпълнение на проектантските дейности.


Акценти от проекта:
  • Проектиране и изграждане на 1 гара и 2 спирки, включително ремонт/изграждане на помещение за телекомуникационно оборудване в гара Тодор Каблешков;
  • Проектиране и изграждане на електрификацията на железопътната инфраструктура и свързване на системите на контактната мрежа;
  • Пълна модернизация на тягова подстанция Прослав с изграждане на нови трансформаторни уредби, техническа сграда и прилежащи съоръжения;
  • Проектиране и премахване/реконструкция на пресичания с техническа инфраструктура, които се засягат по какъвто и да е начин от строителството;
  • Проектиране и изграждане в урбанизираните територии на шумозаглушителни огради;
  • Проект за нов пътен надлез на мястото на съществуващ прелез в района на гара Тодор Каблешков.

.