Възложител: НК „Железопътна инфраструктура”
Период на изпълнение: януари 2011 – юни 2012Обхват на проекта:
  • Изработване на план за регулация;
  • Изработването на парцеларен план ;
  • Изработването на план-схема за вертикално планиране.