Възложител: НК „Железопътна инфраструктура”
Период на изпълнение: юли 2010 – февруари 2011Обхват на проекта:
  • Частично изменение на план за регулация (ЧИПР) –гр. Първомай;
  • Частично изменение на парцеларен план с. Караджалово.