Възложител: НК „Железопътна инфраструктура”
Период на изпълнение: март 2010 – ноември 2010Обхват на проекта:
  • Подготовка на геодезическата основа за проектиране;
  • Изработване на проект за Вертикална планировка и трасировъчен план;
  • Определяне на територии за отчуждения.