Възложител: АГКК
Период на изпълнение: февруари 2009 - януари 2010Обхват на проекта:
  • Създаване на ГММП;
  • Създаване РГО;
  • Геодезическото заснемане на границите на поземлените имоти;
  • Създаване на КККР;
  • Създаване карта на контактна зона;
  • Изработване на интегриран модел на КККР
  • Отразяване на постъпили възражения;