Възложител: ДП Национална компания „Железопътна инфраструктура” (НКЖИ), България
Период на изпълнение: март 2007 – август 2008


Цел на проекта:

Доизграждане на удвоена и електрифицирана жп линия, с повишена пропускателна способност в участъка Карнобат – Синдел.


Обхват на проекта:

В ролята на подизпълнител на "Евротранспроект" ООД, ТРАНСГЕО изпълни следните дейности:

  • Анализ на техническото състояние на железния път;
  • Технически проекти по части Железен път и Геодезия;
  • Разработване на варианти по част Сгради и част Електрозахранване;
  • Проекти за укрепване на слаби места по трасето.
Акценти от проекта:
  • Обследване и оптимизация на съществуващите удвоени участъци – репериране;
  • Проектиране по участъци и елементи на железопътната инфраструктура;
  • Оценка на възможностите за използване на ПЧП;
  • Анализ на разходите и ползите и Анализ на финансовата ефективност.