Възложител: ДП ТСВ
Период на изпълнение: август 2006 - септември 2006
Строителният надзор на обекта бе извършен с постоянно присъствие на обекта и контрола по време на целия процес в съответствие с изискванията на ЗУТ и неговите изменения и допълнения. Техническият паспорт е направен в съответствие с наредба No.5/28.12.2006 за техническите паспорти на строителни обекти. Разрешение за ползване (удостоверение за въвеждане в екслпоатация) е издадено през м. февруари 2007.