Възложител: Риджънт Балкан ЕООД
Период на изпълнение: март 2006 - март 2006
Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ.