Възложител: Бояна Резорт ООД
Период на изпълнение: септември 2006 - януари 2007
Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите и строителен надзор на строежа съгласно изискванията на ЗУТ и нормативните актове към него. Издадено е разрешение за ползване през м. декември 2006 г.