Възложител: Медика АД
Период на изпълнение: януари 2005 - февруари 2006
Извършена е оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите съгласно ЗУТ. Издадено е разрешение за строеж.