Възложител: НК "ЖИ", ПЕПЖИ Стара Загора
Период на изпълнение: октомври 2006 - май 2008
Обхват на проекта:

Заснемане на коловозите и съоръженията и разграничаване на публичната от частната държавна собственост.