Възложител: Агенция по кадастъра
Период на изпълнение: януари 2005 – януари 2006 г
Обхват на проекта:

Създадена е геодезическа мрежа с местно предназначение за съдебен район Котел на територия от 1505 ха, извършено е оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии на община Котел и община Нова Загора І-ва част.