Възложител: Агенция по кадастъра
Период на изпълнение: 2003 – 2004 г.
Обхват на проекта:

Извършени са полски проверки, пълен анализ и контрол на всички материали и данни, изработени от фирмите изпълнителки и са изготвени консултантски доклади.