Възложител: НК "ЖИ" ПЕПЖИ Русе
Период на изпълнение: 2002 г.
Обхват на проекта:

Измерванията са изпълнени на два етапа – фаза ниски и фаза високи води. Извършени са проверки на съществуващите планова и височинна геодезическа основа, определени са отклоненията на опорите от 19 до 37 mm /българската страна на моста/ по два метода, направени са сравнения на получените резултати с резултати от предишни измервания, при различни комбинации на натоварване са измерени провисванията на гредите под автомобилния път, направени са необходимите изводи и препоръки.