Възложител: БТК ЕАД, НУ Радио и телевизионни станции
Период на изпълнение: 2002 г.Обхват на проекта:

Създадена е планова и височинна геодезическа основа за наблюдаване вертикалността на съоръженията и следене поведението на фундаментите им, чрез геометрична нивелация. Изпълнени са необходимите измервания и обработка на резултатите, дадено е становище за състоянието на конструкциите, обобщени са получените данни и са направени съответните препоръки.