ТРАНСГЕО е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:
  • проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
  • кадастър и геодезия;
  • консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор.
От своето създаване през 1992 г. до днес, ТРАНСГЕО се утвърди като стабилна организация, работеща без компромис в качеството, с добре обучени специалисти и най-съвременна материална база.

ТРАНСГЕО работи по интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и ISO 45001:2018, със следния обхват:
Инвестиционно проектиране, Кадастър и геодезия, Консултантска дейност по смисъла на ЗУТ, Разработка на специализиран софтуер.

Считано от 21.11.2019 г., съгласно Наредба № РД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР) и изм. и доп. ДВ, бр.86 от 01.11.2019 г., ТРАНСГЕО е Оправомощено по закон лице (ОЗЛ) и може да изпълнява дейности по административно обслужване по чл.56 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), като предоставя услуги, свързани с кадастралната карта и кадастралните регистри от името на Агенцията по геодезия картография и кадастър (АГКК). При изпълнение на тези услуги, в качеството си на администратор на лични данни, ТРАНСГЕО стриктно спазва изискванията на регламент EU 2016/679 GDRP, относно защитата на физически лица във връзка с обработването на личните данни.

Политика по управление
на ТРАНСГЕО
Правилник за поверителност,
съгласно ЗЗЛД/GDPR
на ТРАНСГЕО