ТРАНСГЕО ЕООД е специализирана фирма за инженерни и консултантски услуги. Основни направления в дейността на фирмата са:
  • проучване и проектиране на железопътни линии и гари, пътища и сгради;
  • кадастър и геодезия;
  • консултантска дейност по смисъла на Закона за устройство на територията: оценка на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор;
  • специализиран софтуер:
    TGRAIL - Проектиране на железопътни линии
    TGCAD - Създаване на кадастрални и специализирани карти
От своето създаване през 1992 г. до днес, ТРАНСГЕО ЕООД се утвърди като стабилна организация, работеща без компромис в качеството, с добре обучени специалисти и най-съвременна материална база.

ТРАНСГЕО ЕООД работи по интегрирана система за управление съгласно стандарти ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007, със следния обхват:


Инвестиционно проектиране, Кадастър и геодезия, Консултантска дейност по смисъла на ЗУТ, Разработка на специализиран софтуер.
Политика по управление на
ТРАНСГЕО ЕООД