Строителен надзор

В качеството си на Консултант по Закона за устройство на територията с Лиценз No. ЛК – 000133/14.07.2004 г., Трансгео ООД извършва:
 • Изготвяне на комплексни доклади за оценка на съответствието на инвестиционния проект със съществените изисквания към строежите, съгласуване на проектната документация с контролните органи и получаване на Разрешение за строеж.
 • Упражняване на строителен надзор на обекта, като следи за:
 •    » законосъобразното започване на строежа;

     » пълнотата при съставяне на актовете и протоколите по време на строителството;
     » изпълнението на строежа съгласно одобрения инвестиционен проект;
     » контрола по спазване на условията на безопасност на труда по време на строителството;
     » опазване на околната среда и недопускане увреждането на трети лица и имоти вследствие на строителството;
     » влагане на качествени строителни материали и изделия;
     » годността на строежа за въвеждане в експлоатация;
     » успешното въвеждане на обекта в експлоатация като изготвя техническия паспорт на строежа и необходимата документация за издаване на разрешение за ползване;