Изпълнени обекти в инвестиционното проектиране

м. 06.2011 - м. 03.2012 г. Аварийно механизирано подновяване на железния път в междугарието Бов – Лакатник

Възложител: ДП „ТСВ” / ДП „НК Железопътна инфраструктура”

Етап 1 – Изготвяне на работен проект
Етап 2 – Упражняване на авторски надзор, изготвяне на екзекутивна документация и кадастрално заснемане на изпълненото строителство
м.07.2011 – м.08.2011 г. Изработване на проект за изграждане на нов железопътен прелез на км 5+243 в междугарието пост 12 – Русе запад

Възложител: ДП „Пристанищна инфраструктура”2009-2011 г. Техническа помощ за развитие на железопътен възел София. Прединвестиционно проучване и варианти за модернизация и изготвяне на идеен проект за развитие на железопътен възел София.

Възложител: НК „Железопътна инфраструктура”2009-2010 г. Техническа помощ за изграждане на интермодален терминал в Южен централен район на планиране в България – Пловдив.

Възложител: НК „Железопътна инфраструктура”

Етап 1 - Изготвяне на оценка на нуждите и определяне на строителен обект
Етап 2 - Изготвяне на финансов и икономически АРП (анализ на разходите и ползите)
Етап 3 - Изготвяне на идеен проект за изграждане на интермодален терминал в Пловдив
Етап 4 - Изготвяне на анализ на възможностите и изготвяне на стратегия за публично-частно партньорство за изграждане и функциониране на интермодален терминал в Пловдив
Етап 5 – Изготвяне на стратегия за обществена поръчка и тръжна документация


2009-2010 г. Изработване на студия и идеен проект за железопътната линия Кичево – граница с Република Албания, част от Коридор 8”.

Възложител: Евротранспроект ООД, Държавно предприятие за железопътна инфраструктура Македонски железници - Скопие

Изработване на идеен студия

2009-2010 г. Техническа помощ за възстановяване на проектните параметри на железопътната линия Русе – Варна.

Възложител: Евротранспроект ООД, НК „Железопътна инфраструктура”

Проучвателни и проектантски работи на части „Геодезия” и „Железен път” в железопътните отсечки от km 28+500 до km 64+000 по Девета главна железопътна линия и от km 488+500 до km 510+000 по Втора главна железопътна линия
Обследване на съществуващото положение на сградния фонд (без жилищни сгради и сгради на ТПС и СП).


2009 г. Проучвателни и проектантски работи във фаза „Предварителен проект” по част „Железопътна” във връзка с разширение на производствената база на „Промет Стиил” АД.

Възложител: „Промет Стиил” АД2008-2010 г. Строеж „Основен ремонт на тунел № 3 от km 56+500 до km 59+740 в междугарието Долно Камарци – Мирково, по трета главна железопътна линия София – Карлово – Зимница”

Възложител: ГД „РВП Кьоне – Евротранспроект – Тисен Круп”, НК „Железопътна инфраструктура”

част „Електрическо захранване и осветление”
част „Геодезия”
част „Железен път”


2006 г. Проектиране на нов периметров път в северозападната и югозападната част на Летище София и служебен път за СОТ към бизнес стоянки и техническа стоянка до ПР "С"

Възложител: СК-13 ПЪТСТРОЙ АД – гр. Перник/Летище София АД

Части: Инженерногеоложко проучване, Геодезия, Пътна, Организация на движението, План за безопасност и здраве.2006 г. Технически проект за обект: Терминал (товарна рампа) в г. Зимница, община Стралджа, област Ямбол.

Възложител: ДП ТСВ

Проектът е изработен съвместно с Транссистем ООД в консорциум Виабулгарика. Изработени са части Геодезия; Геотехника и хидрогеология; Железен път; Конструктивна; План за безопасност и здраве.
2005 – 2006 г. Работен проект на обект: Железопътен прелез на км 1+085 в междугарието Симеоновград – Нова Загора

Възложител: Община Симеоноград

Изработен е работен проект по Части: Вертикална планировка и трасировъчен план; Пътни подходи, и прелезна настилка; Осигурителни инсталации; ПБЗ.


2006 г. – Разработване на предпроектно проучване и технически проект за реконструкция на общински път от кръстовището за с. Банкя на пътя Брезник - Трън до с. Банкя.

Възложител: Община Трън2005 г. - Проектни решения за обект: Извършване на ремонтни работи на участъци по железния път и в тунел No. 1 в отсечката Михайлово – Димитровград север по 4-та жп линия от км 10+650 до км 29+300

Възложител: НК ЖИ, ПЕПЖИ Стара Загора

Ж.п. отсечка Михайлово – Димитровград север по 4-та жп линия
2004 – 2005 г. Работен проект за обект: Механизирано подновяване на железопътната линия в гара Церковски и междугарието Стралджа – Церковски и Церковски – Карнобат по текущ път No. 1 от km 217+210 до km 232+250 и по текущ път No. 2 от km 218+586 до km 232

Възложител: НК ЖИ, ПЕПЖИ Бургас

Изработени са Инженерногеоложки и хидрогеоложки доклад, Част Геодезия, Проект за оптимизация на железния път по ос и ниво, Проект за отводняване и заздравяване на земното платно; Проект за ремонт и изграждане на изкуствените съоръжения, Проект за противопожарно водоснабдяване на гара Церковски от км 218+722 до км 220+472, Идеен проект за скорост 160 км/ч в отсечката Церковски – Карнобат, Част Контактна мрежа, Временен репераж - Път 1 и Път 2, Временна организация на движението - прелез на км 219+128, Части Телекомуникации, Електрическа, Осигурителна техника.


2003 – 2005 г. Разширение на пристанище Бургас – Част Железен път

Възложител: НК „Железопътна инфраструктура” / Пентаоушън / Мицубиши

Проектът е изработен съвместно с Транссистем ООД в консорциум Виабулгарика. Изработена е геодезическа снимка, проектиране, екзекутивна документация.

2003 – 2004 г. Работен проект за механизирано подновяване на железния път в междугарието Калояновец - Михайлово и гарите Михайлово и Калояновец от км 80+800 до км 93+500

Възложител: НК "ЖИ" ПЕПЖИ Стара Загора1999-2002 г. – Обект PHARE LSIF BG9811-01 "Подновяване на железопътните линии в България", жп отсечки по осма ж.п. линия Зимница - Стралджа от км 199+253 до км 205+542 (6.3 км двоен железен път), Стралджа - Церковски (12.5 км двоен железен път)

Възложител: ЖС Бърно

Обектът е част от оздравителната програма на НК „ЖИ”.и се финансира с безвъзмезна помощ по програма PHARE „Широкомащабни инфраструктурни проекти”съгласно подписания между Европейската комисия и Правителството на Република България Финансов меморандум. Извършено е работно проектиране по всички части, изработена е екзекутивна документация, извършен е авторски надзор по време на строителството. В участъка Вакарел – Веринско е изработен проект за подмяна на връхната конструкция на мост на km 45 + 192 и проект за укрепване на насип от km 40+100 до km 41+100.


1999 – 2000 г. Механизирано подновяване на железния път в междугарията Мездра изток - Струпец - Роман и Роман - Кунино - Карлуково по Втора жп линия от km 89+233 до km 124+156

Възложител: БДЖ, ЖП Секция Враца

Изработени са проект за поправка на железния път по ос и ниво и репериране на 36.02 км двоен железен път в участъка Мездра Изток – Карлуково, ситуационен план с модел на терена върху площ от 280 ха, включително гарите Мездра Изток, Струпец, Роман, Кунино и Карлуково, върху който са нанесени сервитутите на земеделските земи в близост до ж.п. линията, проекти за съоръженията на ел. стопанство в междугарието Роман - Кунино и гара Роман. Направени са проект за заздравяване и отводняване на земното платно с 1400 напречни профила и проекти за изграждане на нови подпорни стени и укрепване на траншеи, за нови водостоци и поправяне на ж.п. прелези, количествени сметки, спецификация на материалите, екзекутиви.