Tрансгео ООД - Лицензи

  • Лиценз за извършване оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и строителен надзор, издаден от Министерство на регионалното развитие и благоустройството                                                                                    Виж документа
  • Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, издадено от Агенция по кадастъра към Министерство на регионалното развитие и благоустройството                                                                                                            Виж документа
  • Лиценз за извършване на дейността шениране и репериране на железния път на БДЖ, издаден от Национална Компания „Български Държавни Железници” , издаден през 1995 г.                                                                                                  Виж документа