Изпълнени обекти в областта на геодезията и кадастъра


2007 г. Търговски и развлекателен център, разположен върху парцел УПИ IX-1185, зона Задгарова артерия

Възложител: Риофиса България ООД

Парцелът граничи с УПИ VIII-761, УПИ VI-1184, УПИ X-1186 и улица - съгласно градоустройствения план на гр. София. Изработени са геодезическа мрежа и геодезически план.


2006 г. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри по реда на ЗКИР на недвижимите имоти на НК ЖИ в района на жп гара Казанлък

Възложител: НК "ЖИ", ПЕПЖИ Стара Загора

Заснемане на коловозите и съоръженията и разграничаване на публичната от частната държавна собственост.2005 – 2006 г. Създаване на ГММП на Съдебен район Котел и оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии на община Котел и община Нова Загора І-ва част

Възложител: Агенция по кадастъра

Създадена е геодезическа мрежа с местно предназначение за съдебен район Котел на територия от 1505 ха, извършено е оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии на община Котел и община Нова Загора І-ва част.2003 – 2004 г. Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри Лот 14 – гр. Чепеларе, с. Проглед, с. Стойките в консорциум „ГД Кадастър – 2003”

Възложител: Агенция по кадастъра

Изработени са кадастрална карта и регистри съгласно ЗКИР за гр. Чепеларе и Пампорово.2003 – 2004 г. Контрол на качеството на резултатите от работата по оцифряване и анализ на кадастралните планове и регистри на урбанизираните територии и на работата по създаване на КККР на област Ямбол

Възложител: Агенция по кадастъра

Извършени са полски проверки, пълен анализ и контрол на всички материали и данни, изработени от фирмите изпълнителки и са изготвени консултантски доклади.

2002 – 2003 г. Създаване на опорни геодезически мрежи с местно предназначение и изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри за съдебен район Дупница

Възложител: Агенция по кадастъра2002 г. Геодезическо обследване – РРТС Снежанка, РРТС Шейновец , РРТС Ботев – кула и ЖР мачта, РРТС Ореляк и РРТС Виден

Възложител: БТК ЕАД, НУ Радио и телевизионни станции

Създадена е планова и височинна геодезическа основа за наблюдаване вертикалността на съоръженията и следене поведението на фундаментите им, чрез геометрична нивелация. Изпълнени са необходимите измервания и обработка на резултатите, дадено е становище за състоянието на конструкциите, обобщени са получените данни и са направени съответните препоръки.

2002 г. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на недвижими имоти на железопътната инфраструктура в участъка Симитли – Кулата/Петрич

Възложител: НК „ЖИ” Централно управление2002 г. Контролни геодезически измервания на конструкцията на Дунав мост при гр. Русе

Възложител: НК "ЖИ" ПЕПЖИ Русе

Измерванията са изпълнени на два етапа – фаза ниски и фаза високи води. Извършени са проверки на съществуващите планова и височинна геодезическа основа, определени са отклоненията на опорите от 19 до 37 mm /българската страна на моста/ по два метода, направени са сравнения на получените резултати с резултати от предишни измервания, при различни комбинации на натоварване са измерени провисванията на гредите под автомобилния път, направени са необходимите изводи и препоръки.